PODROČJE DELOVANJA

KAZENSKO PRAVO

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.
o Gospodarski kriminal,
o Prekrškovni postopek
o Kazenski postopek
o Mednarodno kazensko pravo 

Za vas opravimo:
o Zastopanje strank pred sodišči
o Sestava kazenskih ovadb, zasebnih tožb, predlogov za pregon,
o Zastopanje pred sodnikom za prekrške 

Uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku.

CIVILNO PRAVO IN PRAVO EU

Civilno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja med zasebniki. Področje civilnega prava je široko in kompleksno, prav tako se konstantno spreminja.
o Obligacijsko pravo
o Stvarno pravo
o Dedno pravo
o Družinsko pravo
o Izvršilno pravo
o Mednarodno pravo
o Premoženjskopravne pravice
o Reševanje sporov na področju civilnega prava 

Za vas opravimo:
o Sestavo prodajne, darilne, posojilne, menjalne in izročilne pogodbe
o Svetovanje v postopku prodaje oziroma nakupa nepremičnine (zemljiške parcele, stanovanja, stanovanjske hiše, vikenda, idr.)
o Uveljavljanje pravnih in stvarnih napak na nepremičnini (pomanjkljivosti pri gradnji, stvarne in pravne napake na nepremičnini, pravice tretjih oseb na nepremičnini, pojav skritih napak, nekakovostna gradnja, zamakanje itd.)
o Sestava gradbene n podjemne pogodbe,
o Sestava pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice (hipoteka)
o Sestavo pogodb o dosmrtnem preživljanju o Sestavo oporoke
o Zastopanje v pravdnih, nepravdnih in zapuščinskih postopkih
o Sodna izterjava o Vlaganje odškodninskih zahtevkov
o Reševanje medsosedskih sporov in svetovanje pri nedopustnih posegih v lastninsko pravico (emisije, vznemirjanje lastninske pravice,..)
o Postopek v zvezi s posestnim varstvom (motenje posesti) o zemljiškoknjižne zadeve o zastopanje v postopkih pred institucijami EU 

GOSPODARSKO IN KORPORACIJSKO PRAVO

Gospodarsko in korporacijsko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel za zagotavljanje skladnosti poslovanja, gospodarskih sporov, priprave gospodarskih pogodb, statusno gospodarskih zadev in arbitražnega prava. 
o Bančništvo in finance 
o Kapitalski trgi
o Korporacije
o Konkurenca
o Združitve in prevzemi
o Nepremičnine
o Javno naročanje
o Prestrukturiranje in insolventnost
o Reševanje korporacijskih in gospodarskih sporov

 Za vas opravimo:
o Prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave
o Sestava vseh vrst pogodb
o Pregled pogodb
o Svetovanje in pogajanje pri sklepanju pravnih poslov,
o Skrbni pregled poslovanja 

Sestava, pregled in svetovanje pri pogodbah s tujimi partnerji
o Priprava listin potrebnih za ustanovitev pravnih oseb
o Vodenje in priprava sklica skupščin
o Priprava pogodb za prenos poslovnih deležev, prenos delnic, opcijskih pogodb o nakupu/prodaji delnic 

ODŠKODNINE

Odškodninsko pravo je del civilnega prava, ki ureja področje škodnih dogodkov, v katerih imajo posamezniki ali podjetja pravico uveljavljati odškodnino od odgovornih oseb. Stranke zastopamo v postopkih uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, pri čemer posebno skrb namenjamo alternativnemu (zunaj-sodnemu) reševanju sporov, ki je za stranke običajno hitrejše in cenovno bolj ugodno. Prav tako strankam svetujemo in nudimo pomoč pri uveljavljanju odškodnine za nepremoženjsko škodo (pretrpljene telesne bolečine, nevšečnosti med zdravljenjem, pretrpljene duševne boleče zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti oziroma skaženosti, pretrpljene duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostnih pravic ter zaradi smrti bližnjega ali težje invalidnosti bližnjega; zaradi kršitve dostojanstva, izgube stvari, pretrpljeni strah ter okrnitev ugleda pravne osebe) in drugo škodo, ki je posamezniku nastala in izvira iz prometnih, delovnih in drugih nesreč. 

Do odškodnine ste upravičeni v več različnih življenjskih situacijah, pri čemer je presoja odgovornosti in upravičenosti do odškodnine odvisna od posameznega konkretnega primera. 

Zlasti so to primeri: -prometnih nesreč, nesreč na delovnem mestu, nesreč izven delovnega mesta, nesreč na javnih površinah, nesreč na javnih prireditvah, nesreč pri uporabi izdelka s stvarno napako, nesreč pri operativnih in drugih zdravniških posegih, nesreč, nesreč v zvezi z domačimi ali divjimi živalmi, nesreč pri športni dejavnosti idr. V primeru nastopa škodnega dogodka je svetovano, da si stranka priskrbi pravno pomoč odvetnika, ki bo znal ustrezno zavarovati vaše koristi in pravilno svetovati, da ne boste oškodovani pri vaših pravicah.  

DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo ureja družinska razmerja med zakoncema, zunaj zakonskima partnerja ter razmerja med starši in otroki. Strankam svetujemo pri postopkih razveze, ugotovitve obsega in razdelitve skupnega premoženja, določitev stikov otrok s starši ter vseh ostalih področjih (varstvo in vzgoja, stiki, preživljanje, postopki zaradi nasilja v družini, ugotavljanje očetovstva idr. ).Prav tako strankam svetujemo na področju premoženjskih razmerij zakoncev in zunaj zakonskih partnerjev. V okviru odvetniških storitev s tega področja stranke zastopamo v izven sodnih in sodnih postopkih, s pripravo tožb, predlogov, sporazumov glede ločitev in prenehanja zunaj zakonskih zvez pri čemer vedno skrbno pazimo na otrokovo korist.

DELOVNO PRAVO

Delovno pravo je celota zakonov, upravnih odločb in precedenčnih judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno pravo vsebuje številne vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delojemalci. Lahko ga delimo na dve poglavitni področji:
- individualno delovno pravo, ki ureja standarde in minimalne pravice posameznih delavcev in varstvo teh pravic.
- kolektivno delovno pravo, ki se nanaša na tristransko razmerje med zaposlenimi, delodajalci in sindikati in je področje vzpostavljanja pogodb in uveljavljanja le-teh pravil preko vlade ali njenih agencij, sodišč ali inšpektoratov. 

V okvir delovnega prava vštevamo tudi pravo varnosti pri delu, ki ureja obveznosti delodajalcev pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja. Strankam svetujemo v vseh vrstah postopkov s področja delovnega prava, zlasti z:
o Delovnih razmerij
o Skladnosti delovanja z delovnopravno zakonodajo
o Prestrukturiranje zaposlenih znotraj delovne organizacije o Reševanje delovnih sporov
o Postopki priseljevanja in pridobivanja delovnih dovoljenj.  

Na tem področju nudimo posameznikom predhodno svetovanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, pregled pogodb o zaposlitvi ter jim pravno svetujemo v zvezi z vsemi ostalimi vidiki delovnega prava. Stranke zastopamo pred pristojnimi delovnimi sodišči v vseh postopkih uveljavljanja temeljnih pravic in postopkih prenehanja delovnih razmerij. 

Delodajalcem nudimo celotno podporo od priprave internih delovno pravnih aktov, sestave in pregleda pogodb o zaposlitvi, svetovanja in celostne izpeljave postopkov prenehanja pogodb o zaposlitvi, izpeljavo disciplinskih postopkov, zastopanje v individualnih ali kolektivnih delovnih sporih

POTROŠNIŠKO PRAVO

Strankam svetujemo v zadevah varstva potrošnikov in njihovih pravic v pravnem prometu, zlasti varstva potrošnikov pri nakupu nepremičnin, varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, varstva potrošnikov pri najemanju kreditov. Prav tako svetujemo podjetjem in nudimo pravno pomoč v zvezi s pritožbami potrošnikov, tržnimi inšpekcijami, prekrškovnimi postopki in prekrški.